HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

De Maashorst en omstreken

Natuurgebied De Maashorst is een zeer gevarieerd gebied, mede door invloed van de mensen die er eeuwenlang woonden en werkten.

Maashorst
Wisent bij zonsopkomst in De Maashorst. Fotograaf: Hans Koster

Ideaal voor

In De Maashorst vind je bossen, heide, stuifduinen, beekdalen en akkers. In het gebied leven grote grazers, zoals wisenten, taurossen en exmoorpony’s. Zij helpen mee aan het vergroten van de diversiteit in het gebied. Er lopen geen drukke wegen door het gebied. Met een omvang van 3.500 hectare is De Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant. Het bevat honderden plantensoorten, bijna honderdvijftig vogelsoorten en meer dan vijfentwintig zoogdieren. Vroeger was De Maashorst rijk aan vennen en moerassen en dat zie je terug aan de vele soorten amfibieën en reptielen die je hier aantreft. Ook honderden insectensoorten hebben De Maashorst als leefgebied uitgekozen.

Maashorst
Achter de Bergen – laan van knotwilgen in de ochtend. Fotograaf: Hans Koster

Beste plekken

Wisentengebied

Sinds 2016 zijn er tien wisenten vrijgelaten in een afgerasterd gebied van 200 hectare tussen de Udensedreef (Udense kant) en de Zevenhuizerweg (Zeelandse kant). De kudde is sindsdien uitgegroeid tot negentien dieren. Naast de wisenten is er een kudde exmoorpony’s en een aantal taurossen te bewonderen.

Maashorst
Wisent in De Maashorst. Fotograaf: Hans Koster

Het gebied bestaat voor een groot deel uit open grasland, afgewisseld met een aantal bospercelen. De wisenten trekken door het gebied en kunnen zich prima schuilhouden in de bossen, daardoor zijn ze niet altijd even gemakkelijk te vinden. Je kunt een rondje maken rondom het raster, waar je op meerdere punten een goed uitzicht hebt over het wisentengebied. De ronde is ongeveer 5 kilometer lang.

maashorst
Aan de Udensedreef is een uitkijkheuvel gemaakt, vanaf de heuvel heb je een mooi overzicht. Dit is tevens de mooiste kant van het gebied om de dieren bij zonsopkomst te fotograferen in tegenlicht. Fotograaf: Hans Koster

Slabroekse Bergen

Bij de Slabroekse Bergen, ook wel Slabroekse Heide genoemd, vind je veel verschillende landschapssoorten. Met name de heide (voornamelijk struikheide) is goed vertegenwoordigd in dit deel. Heide is een halfnatuurlijk landschap dat bij gebrek aan onderhoud overgaat in bos. De soms uitbundige groei van de grassoorten pijpenstrootje en bochtige smele, het resultaat van luchtverontreiniging met meststoffen, bedreigt het uiterlijk van het fraaie heidelandschap. Tot afgelopen jaar werd de heide in de bloeiperiode in augustus en september begraasd door heideschapen. Inmiddels loopt er een kudde exmoorpony’s rond. Dit gebied is uitermate geschikt om tijdens zonsopkomst foto’s te maken in de bloeiperiode van de heide (halverwege augustus). Met name door de hoogspanningsmasten die door een kleine hoek van dit gebied gaan, wordt het lastig om in de avond foto’s te maken van de ondergaande zon.

Maashorst
De kleuren van de heide komen het beste uit wanneer je deze in tegenlicht fotografeert. Fotograaf: Hans Koster

Herperduin

In het oosten van De Maashorst bevindt zich een overblijfsel van zandverstuivingen die vroeger een groter gedeelte van het gebied in beslag namen, en waar de naam Herperduin naar verwijst. In het midden van het gebied ligt het Ganzenven of Groot Ganzenven, een dynamisch watergebied dat in drogere perioden helemaal droogvalt en zich daarna in nattere perioden weer vult. Het betreft een natuurlijk ven. Nu is het opnieuw uitgegraven en in natuurlijke staat teruggebracht. Zo vindt men er nu onder andere weer de kleine zonnedauw. In het oosten van het gebied ligt het Klompven met enkele naburige kleinere vennen. Het Klompven is een kunstmatig ven, dat gegraven is als recreatieplas voor zandwinning ten behoeve van de aanleg van snelweg A50. In het zuiden van het gebied aan de Domineeshoef ligt een ven dat in recente jaren is vergroot, waarbij tevens meer open ruimte om het ven heen is gecreëerd waardoor een geleidelijker overgang van bos naar open gebied is ontstaan.

Maashorst
Klompven Herperduin op een stormachtige, winterse dag. Fotograaf: Hans Koster

Brobbelbies

Centraal in De Maashorst ligt begrazingsgebied de Brobbelbies. Dit voormalige landbouwgebied is eind vorige eeuw afgegraven en wordt verder verschraald door begrazing met taurossen en exmoorpony’s en in het speciaal afgerasterde stuk ook door wisenten. Voor vogels is dit extensief begraasde gebied heel aantrekkelijk. Hoog in de lucht draait de buizerd zijn rondjes, maar dichter bij de grond zijn de veldleeuwerik, boomleeuwerik, roodborsttapuit en de geelgors te vinden. De geelgors is een typisch Maashorstvogeltje. Ook de klapekster en inmiddels de grauwe klauwier zijn hier zeer regelmatig te gast.

Maashorst
Op de Brobbelbies kun je oog in oog komen te staan met taurossen. Fotograaf: Hans Koster

Bedafse Bergen

De Bedafse Bergen is een langgerekt natuurgebied van 75 hectare. Sinds de middeleeuwen is hier een stuifzandrug ontstaan die in het begin van de 20e eeuw met naaldbos beplant is. De stuifzandrug met hoogten tot 25 meter wordt in stand gehouden. Deze wordt geflankeerd door een heideveld op de uitgestorven vlakte waarin onder meer bruine snavelbies voorkomt. Dit gebied wordt veelvuldig gebruikt door recreanten. Wil je in alle rust genieten van dit gebied, dan moet je er vroeg in de ochtend of in de avond zijn. Vanaf de hogere zandduinen kun je een mooie doorkijk maken tijdens zonsondergang.

Maashorst
Oude tijden herleven in de Bedafse Bergen. Fotograaf: Hans Koster

Wijstgronden Uden

Aan de westkant van De Maashorst loopt de Peelrandbreuk, een breuk al actief sinds het Mioceen dat ongeveer 23 miljoen jaar geleden begon. Op sommige plekken herken je de breuk aan het hoogteverschil in het landschap. Langs de Peelrandbreuk liggen veel wijstgronden: hooggelegen (!), drassige gebieden waar ijzerrijk grondwater als kwel omhoog komt, uniek voor Europa. Door dit kwelwater komen hier veel bijzondere planten voor, zoals bittere veldkers, dotterbloem, pinksterbloem, koekoeksbloem, moeraskartelblad, adderwortel, kale jonker, melkeppe, pluimzegge, brede orchis en veenmos. In de bossen komen we zwarte els, pluimzegge, framboos en hop tegen. Qua fauna treft men op de wijstgronden (huisjes)slakken aan, bijzondere libellen zoals bandheidelibel en beekoeverlibel en zeldzame amfibieën zoals kamsalamander en heikikker. Egel, hermelijn en wezel zijn enkele van de voorkomende kleine zoogdieren. Ook de vogelliefhebber komt aan zijn trekken met soorten als zanglijster, blauwborst, waterral, houtsnip en kleine karekiet. Om het gebiedje goed te kunnen ontdekken kun je de Berg en Breukroute wandelen.

maashorst
De pinksterbloem gedijt goed op de wijstgronden. Fotograaf: Hans Koster

Interessante soorten binnen het gebied

Roodborsttapuit, geelgors, putter, poelkikker, gewone pad, bruine kikker, bandheidelibel, icarusblauwtje, kanaaljuffer, weidebeekjuffer, houtpantserjuffer, zandblauwtje, grote ratelaar, brede orchis.

Op de kaart


Deze gebiedsbeschrijving is slechts één van de 180 gebieden en 700 locaties die in detail beschreven staan in het boek De mooiste fotolocaties van Zuid-Nederland verkrijgbaar in de webshop.

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

0
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *