Reglement

Inleiding
De Groene camera is een grootse fotowedstrijd voor natuurfotografie en wordt georganiseerd door PiXFACTORY, uitgever van o.a. Natuurfotografie.nl en Vermeer Publishing, uitgever van o.a. Natuurfoto Magazine.
Deze twee leidende organisaties op het gebied van natuurfotografie hebben als doelstelling natuurfotografie te bevorderen en bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

De Groene Camera staat open voor deelname van elke foto die in Nederland en/of België is gemaakt. Foto’s uit andere landen zijn uitgesloten van inzending. Op deze manier creëren we een min of meer gelijk speelveld voor elke deelnemer.

De Groene Camera gaat niet aan de haal met de ingezonden beelden door allerlei commerciële producten te maken van de ingezonden foto’s. Wij respecteren het auteursrecht en zullen foto’s eventueel en uitsluitend binnen de context van de fotowedstrijd publiceren.

De winnaars ontvangen naast de titel een prijs waar je echt iets aan hebt: € 1000,- aan contanten te besteden bij de prijssponsor Cameratools uit Apeldoorn. Voor elke categorie winnaar is er een prijs van € 500,- vrij te besteden bij Cameratools uit Apeldoorn.

Direct aansluitend, nl. vanaf zaterdag 25 maart zal er in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een tentoonstelling met de winnende foto’s te zien zijn.

Opzet
De wedstrijd telt drie onderdelen: Natuurfotograaf van het jaar, natuurfoto van het jaar en natuurfotografietalent van het jaar. Om in aanmerking te komen voor de titel Natuurfotograaf van het jaar stuur je een verhalend portfolio in bestaande uit minimaal zeven en maximaal negen beelden.

Het onderdeel natuurfoto van het jaar valt uiteen in tien verschillende categorieën. Om in aanmerking te komen voor de titel natuurfoto van het jaar stuur je maximaal 15 foto’s in binnen een of meerdere van de in totaal tien categorieën.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- waarvoor je maximaal 15 beelden kunt insturen. Je bepaalt zelf hoeveel beelden je instuurt en voor welk onderdeel.

Jongeren onder de 18 jaar kunnen meedingen naar de prijs: natuurfotografietalent van het jaar. Hiervoor is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Per onderdeel en categorie is er een winnaar, een ‘runner-up’ en vijf eervolle vermeldingen.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens PiXperience 2017: het grootste event voor natuurfotografen. PiXperience vindt plaats op 18 en 19 maart 2017 in Congrescentrum Hart van Holland.

Categorieën
Binnen het onderdeel natuurfoto van het jaar onderscheiden we de volgende categorieën.

1. Landschappen, weer en natuurverschijnselen. Nederlandse of Belgische landschapsfoto’s met een hoofdzakelijk natuurlijk karakter, al dan niet met het weer en/of natuurverschijnselen in de hoofdrol.
2. Vogels. Foto’s van in het wild levende vogels.
3. Zoogdieren, reptielen en amfibieën. Foto’s van in het wild levende Zoogdieren, reptielen en amfibieën.
4. Geleedpotigen en ongewervelden, o.a. insecten, spinnen, slakken, kwallen, kreeften.
5. Planten en paddenstoelen. Binnen deze categorie vallen ook bomen, mossen en korstmossen.
6. Abstract. Foto’s waarbij de nadruk ligt op vorm en structuur van natuurlijke onderwerpen.
7. Onderwaterfotografie. Natuurlijke onderwerpen, landschappen of dieren onder water gefotografeerd.
8. Luchtfotografie. Foto’s gemaakt vanaf hoogte ongeacht de manier waarop: vliegtuig, luchtballon of drone.
9. Stadsnatuur. Foto’s waarbij de relatie tussen natuur en menselijke omgeving, cultuur en of de mens zelf voorop staat.
10. Humor. Humoristische foto’s met dieren in de hoofdrol.

Deelname
Deelname aan de onderdelen natuurfotograaf en natuurfoto van het jaar staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De kosten voor deelname bedragen € 15,- incl. BTW. Deelname aan het onderdeel Natuurfotografietalent van het jaar staat open voor jongeren tot en met 17 jaar. Peildatum is 1 maart 2017. Ouders/verzorgers dienen toestemming voor deelname te geven.

Medewerkers van PiXFACTORY, Vermeer Publishing en sponsoren, juryleden en eerste graad familieleden van juryleden, en redactieleden van natuurfotografie.nl zijn uitgesloten van deelname.

Specificaties
In aanmerking komen uitsluitend foto’s die:
– de inzender zelf gemaakt heeft;
– in Nederland en België zijn gemaakt;
– niet ouder zijn dan vijf jaar. Peildatum is 1 januari 2017;
– niet eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd met meer dan 1000 inzendingen;
– in een volledige onbewerkt origineel met maximale/originele resolutie beschikbaar is, dat desgevraagd beschikbaar gesteld kan worden aan de jury
voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. beeldbewerking;
– waar het dieren betreft, uitsluitend wilde dieren in de vrije natuur als onderwerp hebben;
– waar het soorten betreft, uitsluitend inheemse soorten. Wij hanteren hierbij het Nederlands soortenregister. Soorten die binnen de categorieën 1 tot en met 2C vallen komen in aanmerking voor inzending. Grote grazers komen in het soortenregister niet voor, maar foto’s van deze ingevoerde soorten zijn wel toegestaan.

Met het uploaden van beelden verklaar je dat deze voldoen aan bovenstaande criteria.

Technische specificaties en fotobewerking
Zowel digitale als analoge opnames zijn toegestaan. Analoge opnames dienen te worden gescand, waarbij de scan uitgangspunt is voor beoordeling door de jury.

Het is toegestaan uitsnedes te maken uit het originele beeld. De ondergrens aan de uitsnede van het originele bestand is 8 megapixel. Interpoleren is niet toegestaan.

Overige bewerkingen met een fotobewerkingsprogramma zijn beperkt toegestaan. Toegestaan zijn de volgende bewerkingen, waarbij uitgangspunt is dat de bewerkingen met mate moeten zijn toegepast en de werkelijkheid geen geweld mogen aandoen.
Verscherpen, het wegretoucheren van sensorvlekken, verwijderen van lensafwijkingen, het aanpassen van belichting, digitaal grijsverloopfilter, contrast, witbalans, verzadiging.
Nadrukkelijk vermelden we nog dat klonen, tekst in en kaders om de foto etc. zijn niet toegestaan.

Dubbelopnames zijn toegestaan, mits gemaakt in de camera.

Panoramafoto’s rechtstreeks uit de camera of samengesteld met behulp van software buiten de camera zijn toegestaan. Bij het opvragen van het origineel dient elke afzonderlijke foto aan de jury aangeleverd te worden.

HDR-opnames en opnames waarbij focus stacking is toegepast – binnen of buiten de camera – zijn toegestaan.

Uploaden van beelden

Het maximaal aantal beelden dat je mag insturen is 15. Je bepaalt zelf met hoeveel beelden in welke onderdeel en categorie je deelneemt.

Het is niet toegestaan om eenzelfde beeld of een beeld uit je portfolio inzending in meerdere categorieën in te zenden: kies voor de categorie waar je denkt dat die het meest passend is.

Eenmaal ingezonden is het niet meer mogelijk beelden te vervangen of toe te voegen. Het is wel mogelijk op verschillende momenten/tijdstippen beelden te uploaden tot het maximum van 15 is bereikt.

De ingezonden foto’s dienen een resolutie te hebben van 1920 pixels langste zijde en mogen maximaal 2.500 kb groot zijn.

Bij voorkeur is de kleurruimte van de ingezonden foto’s s-rgb.

Tijdens het uploaden wijzigt de bestandsnaam naar een uniek en onherleidbare bestandsnaam.

Het niet toegestaan je naam in het IPTC veld caption of title in te vullen.

 

Overige voorwaarden
Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken of onder een andere naam dan de eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat men heeft aangemaakt.

Door foto’s te uploaden verklaart de deelnemer auteur van deze foto’s te zijn. Derhalve vrijwaart de deelnemer de organisatie van claims van derden met betrekking tot de ingezonden foto’s.

Inzenden kan uitsluitend digitaal via de website www.natuurfotografie.nl/groenecamera van donderdag 1 december 2016 tot en met zondag 19 februari 2017.

De Nederlandse flora- en faunawet dient gerespecteerd te zijn bij de ingezonden foto’s. De jury kan navraag doen bij de deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto(’s) zijn gemaakt. Bij twijfel hierover kan de jury besluiten foto’s uit te sluiten van deelname.

Voor de categorie luchtfotografie geldt dat uitsluitend foto’s in aanmerking komen die binnen het kader van de wetgeving zijn gemaakt. De finalisten moeten kunnen aantonen dat de foto op een legale wijze is gemaakt en zullen de exacte locatie moeten doorgeven.

Iedere prijswinnende deelnemer is verplicht, als hierom door de organisatie wordt verzocht, de originele beelden zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen voor het de tentoonstelling, portfolio publicatie of andere publicaties van de Groene Camera.

Het is niet toegestaan ingezonden foto’s terug te trekken om welke reden ook. Het is ook niet toegestaan foto’s terug te trekken van de expositie of portfoliopublicatie.

Ingezonden foto’s kunnen door de organisatie gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de Groene Camera. Dit gebeurt indien mogelijk altijd met naamsvermelding.
Ingezonden foto’s kunnen door de organisatie gebruikt worden voor digitale projectie tijdens het event waarop de prijswinnaars bekend worden gemaakt.
Sponsoren van de Groene Camera kunnen – in overleg met de betreffende deelnemers – gebruik maken van de beelden in de context van de fotowedstrijd en met naamsvermelding.
Deelnemers behouden altijd het volledige auteurs- en copyright en kunnen het beeld naar eigen inzicht exploiteren.
Lage resolutiebeelden worden verstrekt aan de pers. Deze beelden mogen uitsluitend in het kader van de Groene Camera en onder naamsvermelding gebruikt worden. De organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid wanneer media zich hieraan niet houden. Het is aan de deelnemer om hier al dan niet tegen op te treden.

Jurering & prijzen
De jury bestaat uit vijf personen die onder leiding staan van een onafhankelijke jury voorzitter zonder stem.
Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag wordt niet met deelnemers persoonlijk gecorrespondeerd.

De jury beoordeelt de inzendingen anoniem en louter op het ingezonden beeld. Dit is de reden waarom je naam of initialen niet in de bestandsnaam mogen staan.

De jury beoordeelt de inzendingen na sluiting van de inzendtermijn. De finalisten bestaan uit de winnaars, runner-up’s en eervolle vermeldingen. Zij ontvangen persoonlijk bericht, via email op het opgegeven emailadres bij inschrijving, dat ze in de finale zitten. Dit zal zijn tussen 1 en 10 maart 2017. Van hen wordt verwacht dat ze binnen enkele dagen reageren door een onbewerkte versie van het originele bestand te sturen. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Als er voor 11 maart 2017 geen reactie is gekomen worden de betreffende beelden gediskwalificeerd.

Tot slot
Best een lap tekst deze reglementen… Laat het je niet afschrikken. De regels zijn gebaseerd op onze ervaring met andere fotowedstrijden. Het doel van deze regels is dat voor elke deelnemer hetzelfde uitgangspunt heeft en dat de wedstrijd eerlijk verloopt. ‘Level playingfield’ heet dat in mooi Engels.

Doe je mee? Klik hier om je aan te melden.