Reglement

Download hier het reglement
Reglement_Groene_Camera_2020

Inleiding
De Groene Camera is dé fotoprijs voor Nederlandstalige natuurfotografen en wordt georganiseerd door PiXFACTORY, uitgever van o.a. Natuurfotografie.nl en Natuurfotografie Magazine.
PiXFACTORY heeft als missie om natuurfotografen een podium te bieden en wil natuurfotografie bevorderen en bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

De Groene Camera staat open voor deelname van elke foto die in Nederland en/of België is gemaakt. Foto’s uit andere landen zijn uitgesloten van inzending. Op deze manier creëren we een min of meer gelijk speelveld .

De Groene Camera gaat niet aan de haal met de ingezonden beelden door allerlei commerciële producten te maken van de ingezonden foto’s. Wij respecteren het auteursrecht en zullen foto’s eventueel en uitsluitend binnen de context van de fotowedstrijd publiceren of laten publiceren.

De winnaars ontvangen naast de titel een prijs waar je echt iets aan hebt: € 1.000,- aan contanten te besteden bij de prijssponsor CameraNu. Voor elke categorie winnaar is er een prijs van € 500,- vrij te besteden bij CameraNu.

Opzet
De wedstrijd telt drie onderdelen: Natuurfotograaf van het jaar, Natuurfoto van het jaar en Natuurfotografietalent van het jaar.

 1. Natuurfotograaf van het jaar

Om in aanmerking te komen voor de titel Natuurfotograaf van het jaar stuur je een serie in,  bestaande uit minimaal zeven en maximaal negen beelden. Onder een serie verstaan wij: een reeks foto’s rond een thema die samenhang vertonen en samen een beeldverhaal vormen.

 1. Natuurfoto van het jaar

Het onderdeel Natuurfoto van het jaar valt uiteen in acht verschillende categorieën. Om in aanmerking te komen voor de titel natuurfoto van het jaar stuur je maximaal 15 foto’s in binnen een of meerdere van de in totaal acht categorieën.

 1. Natuurfotografietalent van het jaar

Jongeren onder de 18 jaar kunnen meedingen naar de prijs: Natuurfotografietalent van het jaar.

Per onderdeel en categorie is er een winnaar, een ‘runner-up’ en vijf eervolle vermeldingen. Alle winnaars, runners-up en eervolle vermeldingen worden aangeduid als finalisten.

Elke deelnemer kan maximaal 15 beelden insturen. De 7-9 beelden die je eventueel instuurt voor de serie vallen binnen dit aantal van 15 foto’s. Voor de categorieën bepaal je zelf hoeveel beelden je instuurt per categorie. Eenzelfde beeld kan maar 1 keer worden gebruikt. Als een beeld is gebruikt voor de serie kan het niet meer worden ingestuurd voor de categorieën en als een beeld is ingestuurd in een van de categorieën kan het niet meer worden gebruikt voor een andere categorie of voor de serie.

 

Insturen kan tot uiterlijk 24 februari 2020 23:59 uur

 

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens PiXperience: het grootste event voor natuurfotografen. PiXperience vindt plaats op 28 maart 2020 in Congrescentrum Hart van Holland.

Categorieën
Binnen het onderdeel natuurfoto van het jaar onderscheiden we de volgende categorieën.

 1. Landschappen
  Landschappen, inclusief weer en natuurverschijnselen. Nederlandse of Belgische landschapsfoto’s met een hoofdzakelijk natuurlijk karakter, al dan niet met het weer en/of natuurverschijnselen in de hoofdrol.
 2. Dieren
  Onder deze categorie vallen foto’s van in het wilde levende zoogdieren, reptielen en amfibieën in Nederland en België.
 3. Vogels
  Foto’s van in het wild levende vogels in Nederland en België.
 4. Geleedpotigen en ongewervelden
  Foto’s gemaakt van o.a. insecten, spinnen, slakken, kwallen, kreeften.
 5. Planten en paddenstoelen
  Foto’s van planten en paddenstoelen. Binnen deze categorie vallen ook bomen, mossen en korstmossen.
 6. Abstract
  Foto’s waarbij de nadruk ligt op vorm en structuur van natuurlijke onderwerpen.
 7. Zwart-wit
  Foto’s passend in één van de bovenstaande categorieën, maar omgezet naar een zwart-wit bewerking.

Deelname
Deelname aan de onderdelen natuurfotograaf en natuurfoto van het jaar staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De kosten voor deelname bedragen € 15,- incl. BTW.

Deelname aan het onderdeel Natuurfotografietalent van het jaar staat open voor jongeren tot en met 17 jaar. Peildatum is 1 maart 2020. Ouders/verzorgers dienen toestemming voor deelname te geven.

Medewerkers van PiXFACTORY, sponsoren, juryleden en eerste graad familieleden van juryleden, en redactieleden van natuurfotografie.nl zijn uitgesloten van deelname.

Specificaties
In aanmerking komen uitsluitend foto’s die:

 • de inzender zelf gemaakt heeft;
 • in Nederland en België zijn gemaakt;
 • niet ouder zijn dan vijf jaar. Peildatum is 1 januari 2020;
 • niet eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd met meer dan 1.000 inzendingen. Eervolle vermeldingen beschouwen wij als een prijs;
 • in een volledige onbewerkt origineel met maximale/originele resolutie beschikbaar is, dat desgevraagd beschikbaar gesteld kan worden aan de jury;
 • voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. beeldbewerking;
 • waar het dieren betreft, uitsluitend wilde dieren in de vrije natuur als onderwerp hebben;
 • waar het soorten betreft, uitsluitend inheemse soorten. Wij hanteren hierbij het Nederlands soortenregister. Soorten die binnen de categorieën 1 tot en met 2C vallen komen in aanmerking voor inzending. Grote grazers komen in het soortenregister niet voor, maar foto’s van deze ingevoerde soorten zijn wel toegestaan.

Met het uploaden van beelden verklaar je dat deze voldoen aan bovenstaande criteria.

Technische specificaties en fotobewerking
Zowel digitale als analoge opnames zijn toegestaan. Analoge opnames dienen te worden gescand, waarbij de scan uitgangspunt is voor beoordeling door de jury.

Het is toegestaan uitsnedes te maken uit het originele beeld. De ondergrens aan de uitsnede van het originele bestand is 8 megapixel. Interpoleren is niet toegestaan.

Overige bewerkingen met een fotobewerkingsprogramma zijn beperkt toegestaan. Toegestaan zijn de volgende bewerkingen, waarbij uitgangspunt is dat de bewerkingen met mate moeten zijn toegepast en de werkelijkheid geen geweld mogen aandoen.
Verscherpen, het wegretoucheren van sensorvlekken, verwijderen van lensafwijkingen, het aanpassen van belichting, digitaal grijsverloopfilter, contrast, witbalans, verzadiging.

Nadrukkelijk vermelden we nog dat klonen, tekst in en kaders om de foto etc. zijn niet toegestaan.

Dubbelopnames zijn toegestaan, mits gemaakt in de camera.

Panoramafoto’s rechtstreeks uit de camera of samengesteld met behulp van software buiten de camera zijn toegestaan. Bij het opvragen van het origineel dient elke afzonderlijke foto aan de jury aangeleverd te worden.

HDR-opnames en opnames waarbij focus stacking is toegepast – binnen of buiten de camera – zijn toegestaan.

Zwart-wit omzettingen zijn uitsluitend toegestaan in de categorie zwart-wit.

Uploaden van beelden

Het maximaal aantal beelden dat je mag insturen is 15. Je bepaalt zelf met hoeveel beelden in welke onderdeel en categorie je deelneemt. De 7-9 beelden die je eventueel instuurt voor de serie vallen binnen dit aantal van 15 foto’s.

Het is niet toegestaan om eenzelfde beeld of een beeld uit je serie-inzending in één of meerdere categorieën in te zenden. Ook als een beeld is gebruikt in een van de categorieën kan het niet meer worden gebruikt binnen een andere categorie of binnen de serie.

Eenmaal ingezonden is het niet meer mogelijk beelden te vervangen of toe te voegen. Het is wel mogelijk op verschillende momenten/tijdstippen beelden te uploaden tot het maximum van 15 is bereikt.

De ingezonden foto’s dienen een resolutie te hebben van 1920 pixels langste zijde en mogen maximaal 2.500 kb groot zijn.

Tijdens het uploaden wijzigt de bestandsnaam naar een uniek en onherleidbare bestandsnaam.

Het niet toegestaan je naam in het IPTC veld caption of title in te vullen.

Overige voorwaarden
Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken of onder een andere naam dan de eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat men heeft aangemaakt.

Door foto’s te uploaden verklaart de deelnemer auteur van deze foto’s te zijn. Derhalve vrijwaart de deelnemer de organisatie van claims van derden met betrekking tot de ingezonden foto’s.

Inzenden kan uitsluitend digitaal via de website www.natuurfotografie.nl/groenecamera van 1 december 2019 tot en met maandag 24 februari 2020.

De Nederlandse en/of Belgische wetgeving dient gerespecteerd te zijn bij de ingezonden foto’s. De jury kan navraag doen bij de deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto(’s) zijn gemaakt. Bij twijfel hierover kan de jury besluiten foto’s uit te sluiten van deelname.

Voor luchtfoto’s geldt dat uitsluitend foto’s in aanmerking komen die binnen het kader van de wetgeving zijn gemaakt. De finalisten moeten kunnen aantonen dat de foto op een legale wijze is gemaakt en zullen de exacte locatie moeten doorgeven.

Iedere prijswinnende deelnemer is verplicht, als hierom door de organisatie wordt verzocht, de originele beelden zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen voor het de tentoonstelling, portfolio publicatie of andere publicaties van de Groene Camera.

Het is niet toegestaan ingezonden foto’s terug te trekken om welke reden ook. Het is ook niet toegestaan foto’s terug te trekken van de expositie of portfoliopublicatie.

Ingezonden foto’s kunnen door de organisatie gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de Groene Camera. Dit gebeurt indien mogelijk altijd met naamsvermelding.

Ingezonden foto’s kunnen door de organisatie gebruikt worden voor digitale projectie tijdens het event waarop de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Sponsoren van de Groene Camera kunnen – in overleg met de betreffende deelnemers – gebruik maken van de beelden in de context van de fotowedstrijd en met naamsvermelding.
Deelnemers behouden altijd het volledige auteurs- en copyright en kunnen het beeld naar eigen inzicht exploiteren.

Lage resolutiebeelden worden verstrekt aan de pers. Deze beelden mogen uitsluitend in het kader van de Groene Camera en onder naamsvermelding gebruikt worden. De organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid wanneer media zich hieraan niet houden. Het is aan de deelnemer om hier al dan niet tegen op te treden.

Jurering & prijzen
De jury bestaat uit minimaal vijf personen. Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag wordt niet met deelnemers persoonlijk gecorrespondeerd.

De jury beoordeelt de inzendingen anoniem en louter op het ingezonden beeld. Dit is de reden waarom je naam of initialen niet in de bestandsnaam mogen staan.

De jury beoordeelt de inzendingen na sluiting van de inzendtermijn. De finalisten bestaan uit de winnaars, runners-up en eervolle vermeldingen. Zij ontvangen persoonlijk bericht, via email op het opgegeven emailadres bij inschrijving, dat ze in de finale zitten. Dit zal zijn tussen 25 februari en 14 maart 2020. Van hen wordt verwacht dat ze binnen enkele dagen reageren door een onbewerkte versie van het originele bestand te sturen. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Als er voor 15 maart 2020 geen reactie is gekomen, kunnen de betreffende beelden worden gediskwalificeerd.

Tot slot
Een hele lap tekst deze reglementen… Laat je niet afschrikken. De regels zijn gebaseerd op onze ervaring met fotowedstrijden. Het doel van deze regels is dat voor elke deelnemer hetzelfde uitgangspunt heeft en dat de wedstrijd eerlijk verloopt. ‘Level playing field’ heet dat in mooi Engels.

Doe je mee? Klik hier om je aan te melden.